A PARTICULARS I COMUNITATS DE VEÏNS

Manteniment de jardins


Oferim tasques de jardineria i manteniment d’espais verds a particulars i a comunitats de veïns. El nostre servei inclou:

• Sega de gespa
• Plantació de gespa
• Neteja i desbrossament de marges
• Poda de tanques arbustives
• Poda d’arbres i arbustos ornamentals
• Construcció de tanques per a la delimitació d’espais
• Construcció de murs de pedra seca
• Replantació de vegetació autòctona, adaptada a la climatologia i necessitats de reg de la zona d’actuació.
• Tractaments fitosanitaris

Tot i no disposar de maquinària pesada, Terra Aspra SL ofereix també un servei de tala selectiva d’arbres petits i mitjans per a la neteja de boscos i finques particulars i la generació de fusta per a consum propi.

• Tala selectiva per a manteniment de finques
• Estella d’arbres per a llenya
• Neteja de sotabosc

Tant els treballs de jardineria com els treballs forestals inclouen el transport de les restes vegetals a l’abocador.